بازخورد مشتری

لیلا وحیدی

این هتل از داستان احداثش تا تک تک وسایل و معماری خاص پهلویش خاطره ی به یاد موندنی برامون گذاشت