بازخورد مشتری

صادقی

آرامش شب هتل سکوت خاصش و بنای عظیم تخت جمشید  که با نورپردازی خاصش توی شب از محوطه ی هتل پیدا بود دلمون نمیخواست صبح بشه